Оберіть вашу громаду

Скасувати

"В здоровому тілі – здоровий дух" – облаштування спортивного центру в селі Саражинка Балтського району Одеської області

4.1. Проблема, яка потребує вирішення
Здоров’я – це першооснова щастя людини. Тому його потрібно берег-ти і зміцнювати. Міцне здоров’я всіх жителів є вагомим показником достатку громади.
Тому одним із напрямків діяльності Балтської міської ради є пропагу-вання здорового способу життя, формування у молодого покоління переко-нання того, що здоров’я значною мірою залежить від них самих, бо ж зага-льновідомо, що комп’ютерна та телефонна залежність негативно впливає фі-зичний розвиток. Зокрема, 2018 рік на території Балтської об’єднаної тери-торіальної громади оголошено Роком спорту.
Однією з нагальних проблем села Саражинки є те, що його жителі не мають можливості розвивати і підтримувати свій фізичний розвиток, оскіль-ки у шкільному спортивному залі неможливо встановити тренажери, до яких був би вільний доступ для усіх жителів села. Відсутність простору для кому-нікації, належних умов для організації відпочинку та проведення дозвілля призводять до поширення шкідливих звичок.
Вирішити проблему можна, створивши спортивний центр, залучивши незадіяні площі будівлі сільського клубу (Додаток 1 та Додаток 2 до Проек-ту)

4.2. Основна мета реалізації проекту
Провести внутрішній ремонт частини сільського клубу з метою збере-ження будівлі, подальшого використання для відпочинку жителів села, об-лаштування спортивного центру для занять фізичною культурою і спортом.
4.3. Запропоновані рішення (заходи проекту)
У зв’язку з тим, що у шкільному спортивному залі немає можливості встановити тренажери, до яких би був вільний доступ усім жителям села, а, разом з тим, частина будівлі сільського клубу з окремим входом пустує і фа-ктично занедбана, було вирішено використати її під облаштування спортив-ного центру.
За кошти Громадського бюджету планується закупити тренажери, спортивний інвентар для спортивного центру (Додатки 3-18 до Проекту), ма-теріали для ремонту приміщення, а ремонтні роботи жителі села будуть ви-конувати власними силами.
4.4. Яким чином реалізація проекту вплине на подальше життя мешканців
Проект має соціально-економічну спрямованість, що підтверджують очікувані результати внаслідок його реалізації:
• збереження будівлі, раціональне використання незадіяної площі;
• відкриття спортивного центру;
• популяризація в громаді здорового способу життя, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя.
Віриться, що реалізація даного проекту ще більше об’єднає сільську громаду і стане запорукою подальшої її активності у вирішенні інших вкрай важливих проблем.
4.5. Основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реаліза-ції проекту
Проект презентується як облаштування спортивного центру сімейного типу. Передбачаються тренажери як для чоловіків, так і для жінок та спорти-вний куточок для дітей.

4.6. Сталість (подальша перспектива) проекту
Проект є фінансово сталим, тому що стосується споруди комунальної власності Балтської міської ради. Діяльність за проектом передбачає пода-льший розвиток спортивного центру для створення і забезпечення належних умов для фізичного розвитку особистості, впровадження здо-ров’язберігаючих технологій у роботі з сільською громадою.
Проект є інституційно сталим. Реалізація проекту сприятиме покра-щенню комунальної інфраструктури. Створить належні умови для збережен-ня здоров’я, фізичного і спортивного розвитку жителів громади, підвищить рівень місцевого самоврядування.
Проекту характерна політична сталість. Його реалізація буде мати по-зитивний результат, незалежно від політичної ситуації, знизить суспільно не-гативні настрої населення, пов’язані з сферою благоустрою, сприятиме під-вищенню довіри жителів села до органів самоврядування та позитивно впли-не на рівень їх підтримки. Створить належні умови для відпочинку та до-звілля жителів.
Проекту характерна відносна інноваційність, оскільки під час прове-дення ремонтних робіт будуть використані енергозберігаючі технології та на базі сільського клубу створено спортивний центр.

200 000

гривень

Проект №

Тип проекту: Локальний

Пріоритетний напрямок: Будівництво спортивних та дитячих майданчиків

Автор: Довга Яна Юріївна

Станом на 26 травня проект підтримали 228 осіб.

Показати

Отримано онлайн голосів: 228

Голосів у центрах супроводу: 0